Vedtægter

 § 1

Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Bruxelles.

§ 2

Foreningen har til formål at være samlingssted for konservative borgere, som er bosat i Belgien, Holland eller Luxembourg. Foreningen har desuden til formål at forestå udbredelsen af konservativ politik og igennem sit arbejde at medvirke til udformningen af Det Konservative Folkepartis politik. Foreningen må ingensinde arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.

§ 3

Foreningen varetager det konservative arbejde i Belgien, Holland og Luxembourg og arbejder tillige for en styrket dialog med andre, ligesindede politiske foreninger, herunder især foreninger, der tilhører partier, som er repræsenteret i EPP-ED gruppen i Europa-Parlamentet.

§ 4

Foreningen skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Enhver borger, der bor i Belgien, Holland eller Luxembourg og som tilslutter sig Det Konservative Folkepartis program og vedkender sig partiets idé og politik, kan optages som medlem af Foreningen. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti.

Medlemskabet kan ikke overdrages.

Medlemmerne har ingen økonomisk anpart i Foreningen og må ikke bruge Foreningens ressourcer for egen vindings skyld.

Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af Foreningen ved at give Foreningens bestyrelse meddelelse herom. Betalt kontingent for påbegyndt medlemskabsår vil ikke blive refunderet.

§ 5

Kontingentet fastsættes på Foreningens ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent kan dog højst andrage 100 euro.

§ 6

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 1 uges varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned.

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen udpeger en referent, der fører referat over alle de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Efter at være godkendt af bestyrelsen, underskrives referatet af Foreningens formand og sekretær, og det sendes til Foreningens medlemmer, senest en måned efter at generalforsamlingen har fundet sted.

§ 7

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar eller februar. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af næstformand.
 7. Valg af mindst 2 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer og højst 2 suppleanter for disse.
 8. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. Vedtægter for Det Konservative Folkeparti § 6, stk. 1, pkt. 6, samt suppleanter for disse.
 9. Valg af 2 revisorer og eventuelt suppleanter for disse.
 10. Politisk drøftelse.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Den skal indkaldes, når en femtedel af medlemmerne eller mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes med 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger, efter at begæringen er tilstillet formanden.

§ 9

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 1 år. Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i Foreningen.

Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer og konstituerer sig på sit første møde med kasserer og sekretær. I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i nummerfølge.

Det Konservative Folkepartis medlemmer af Europa-Parlamentet og danske medlemmer af Europa-Kommssionen, som tilhører Det Konservative Folkeparti inviteres til at deltage i bestyrelsens møder.

Sekretæren skal føre referat over de på møderne vedtagne beslutninger. Referatet skal underskrives af formanden og sekretæren eller to medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 9a

Bestyrelsen, der til enhver tid handler under ansvar over for generalforsamlingen, har beslutningsmyndighed i alle anliggender, undtagen de i §§ 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 14 omhandlede tilfælde, hvor generalforsamlingen træffer beslutning.

Formanden og mindst to medlemmer af bestyrelsen tegner Foreningen. Bestyrelsen kan dog delegere sine beføjelser til et eller flere bestyrelsesmedlemmer i specifikke sager. En sådan delegation vedtages med simpelt flertal.

§ 10

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal foreligge på den ordinære generalforsamling, der følger årets afslutning.

§ 11

Såfremt et medlem af Foreningen i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik eller overtræder partiets vedtægter, kan pågældende efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion skal være angivet i dagsordenen. Eksklusion kan kun ske, hvis mindst ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende medlem inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Det pågældende medlem er berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag, men er uden stemmeret.

Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen for Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse til endelig afgørelse.

§ 12

Disse vedtægter kan ændres, hvis ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling. Beslutning vedrørende en ændring af Foreningens formål skal dog vedtages enstemmigt.

Enhver ændring eller tilføjelse til partiets standardvedtægter skal indsendes til godkendelse af Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse, jvf. § 30 i Vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

§ 13

Foreningen kan opløses, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger. Ved opløsningen tilfalder Foreningens ejendele Det Konservative Folkeparti.

§ 14

Beslutninger vedrørende ansættelser, enhver udgift, som overstiger 5.000 euro eller optagelse af lån kan alene træffes af generalforsamlingen med et flertal af ⅔ af de fremmødte medlemmer.

§ 15

Hvis der i Foreningen opstår en situation, som kan frygtes i alvorlig grad at bringe Foreningens virke i fare, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer eller et flertal de fremmødte medlemmer på en generalforsamling foranledige, at Foreningens økonomiske transaktioner, herunder navnlig udbetalinger fra Foreningens bankkonti, suspenderes, indtil sådanne forholdsregler er truffet, så bestyrelsen med enstemmighed eller en generalforsamling med simpelt flertal beslutter, at Foreningens økonomiske transaktioner, herunder udbetalinger fra Foreningens bankkonti, kan genoptages.

Disse vedtægter er vedtaget enstemmigt på Foreningens stiftende generalforsamling, der fandt sted den 27. november 2003 og efterfølgende ændret på Foreningens generalforsamlinger den 1. februar 2005, den 22. juni 2006, den 26. februar 2007 og den 18. februar 2009.